Yana Payusova
School of Art / University of Arizona
1031 N. Olive Rd.
Tucson, AZ 85721-0002

http://payusova.com/
617-435-8477